วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

การใช้งานโปรแกรม Microsoft Power Point

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น
....มาตรฐานที่ 4.1 ข้อ 8 นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
................................ข้อ 10 ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำ
..............................................ในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
.......1. นักเรียนนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
.......2. นักเรียนสร้างชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์จากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน
............อย่างมีจิตสำนึกและมีความรับผิดชอบ


สาระการเรียนรู้
......หน่วยที่ 1 รู้จักกับโปรแกรม Microsoft Power Point
.......หน่วยที่ 2 การสร้างงานนำเสนอ
.......หน่วยที่ 3 การตกแต่งงานนำเสนอ
.......หน่วยที่ 4 การนำเสนอและการสั่งพิมพ์งานนำเสนอ

2 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำงานได้สวยงามมาก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ทำงานได้สวยงามมาก

บรรยากาศในห้องคอมพิวเตอร์


อุปกรณ์คอมพิวเตอร์